Testament opstellen

Een testament opstellen: in deze notariële akte staat beschreven wat er met uw bezittingen moet gebeuren na overlijden. Er zijn verschillende redenen waarom een testament opstellen een verstandig besluit is. De belangrijkste reden voor veel mensen is de mogelijkheid om bij een testament af te wijken van de wettelijke erfverdeling.

Er zijn echter nog andere redenen waarom mensen een testament laten opmaken. Zo kan u bijvoorbeeld voorkomen dat er teveel erfbelasting betaald moet worden. Ook kan u in een testament een executeur benoemen.

In dit artikel gaan we in op enkele voordelen van het opmaken van een testament en leggen we uit hoe u een testament op kan laten maken.

Testament opstellen

Wat is een testament?

Een testament is een document waarin staat beschreven wat er met uw nalatenschap moet geburen nadat u bent overleden. Als er geen testament is opgesteld dan zal de wet bepalen wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden gaat gebeuren.

Kosten testament

Hoe hoog de kosten voor een testament zijn hangt af van de complexiteit van het testament. Het maakt immers verschil of u een uitgebreide of een eenvoudige boedel nalaat. Voordat u een testament op laat maken is het verstandig om enkele offertes op te vragen. U kunt zo precies zien welke kosten er inbegrepen zijn.

In de praktijk liggen de kosten van het opmaken van een testament ergens tussen de €250 en de €750.

Versterferfrecht

Wanneer u geen testament opmaakt, dan wordt uw nalatenschap (uw bezittingen en uw schulden) verdeeld volgens de wettelijke erfverdeling. Dat wordt versterferfrecht genoemd. Het versterferfrecht gaat uit van het parentele stelsel. Dat is een wat complexe regeling, maar die regeling komt erop neer dat uw partner en uw eventuele kinderen allemaal een gelijk deel erven.

Uw kinderen zullen niet direct uw goederen in bezit krijgen, maar zullen een vordering op uw echtgenoot krijgen. Het parentele stelsel is een vrij complexe regeling. In dit artikel geven we alleen de hoofdlijnen weer.

Erfgenamen volgens de wet:

 • echtgenoot of echtgenote
 • geregistreerd partner
 • kinderen of kleinkinderen

Indien u deze niet heeft dan gaat de erfenis naar onderstaande personen:

 • ouders uw erfgenaam
 • broers en zussen en anders hun kinderen
 • grootouders
 • overgrootouders of hun kinderen

Als u geen van bovenstaande erfgenamen heeft dan zullen uw bezittingen naar de staat gaan.

Zaken vastleggen in een testament

Bij het opstellen van een testament worden de onderstaande zaken vastgelegd:

 • De erfgenamen
 • Verdeling van de erfenis
 • Benoeming wie de voogdij en bewind over de kinderen krijgt
 • Bewindregeling
 • Een rampenclausule
 • Benoeming van de executeur

Waarom een testament opstellen?

Er zijn meerdere redenen om een testament op te stellen:

Erfgenamen uitsluiten of toewijzen
Het versterferfrecht is niet altijd in overeenstemming met uw wensen. Zo kan u bijvoorbeeld een pleeg- of petekind hebben waaraan u een deel van uw erfenis na wilt laten. Ook kunt u uw kleinkinderen een erfdeel toewijzen. Dit kan echter niet zonder een testament.

Onterven
Het kan echter ook zo zijn dat u iemand wilt onterven. Bijvoorbeeld een kind waar u jarenlang geen contact meer mee hebt gehad. Dit is enkel mogelijk wanneer u een testament opmaakt. Overigens blijft een kind altijd aanspraak maken op zijn legitieme portie. Dat is de helft van het erfdeel dat hij zou krijgen onder het versterferfrecht.

Erfdeel aanpassen
Uw kinderen krijgen hun erfdeel uitbetaald nadat de langstlevende ouder is overleden.
Dit kan wijzigen bij onderstaande situaties:

 • Als de langstlevende ouder gaat hertrouwen of samenwonen
 • Als de langstlevende ouder wordt opgenomen in een verzorgingsinstelling
 • Als de langstlevende ouder in de bijstand komt

Opvolger bedrijf aanwijzen
Indien u een eigen bedrijf heeft dan zal de onderneming na uw overlijden volgens de wet naar uw partner of kinderen gaan. Indien u hiervan af wilt wijken dan kunt u iemand anders aanwijzen als bedrijfsopvolger.

Een executeur benoemen
Een andere reden waarom veel mensen een testament op laten stellen, is omdat ze graag een executeur benoemen. Een executeur is iemand die zich bezig houdt met de afwikkeling van de erfenis. Wanneer u bijvoorbeeld een aantal laatste wensen heeft, dan zorgt de executeur ervoor dat daar zorg voor gedragen wordt.

Ook zorgt de executeur voor de afwikkeling van de schulden, bijvoorbeeld de kosten van de uitvaart. Veel mensen vinden het prettig om voor hun overlijden iemand aan te wijzen die deze taak op zich neemt. In de volksmond wordt overigens ook wel gesproken over de executeur testamentair.

Een testament opstellen: hoe doet u dat?

Een testament wordt opgesteld door de notaris. Enkel een notaris kan een testament opmaken. Daar zijn enkele uitzonderingen op, maar die gelden bijvoorbeeld voor militairen in oorlogstijd.

Om u goed voor te bereiden op het opstellen van het testament kunt u onderstaand stappenplan volgen:

1. Schrijf vooraf op wat u wilt vastleggen
2. Maak de afspraak met een notaris
3. De notaris zal een concept testament opstellen
4. U leest het concept testament door en kan eventuele wijzigingen aanbrengen
5. U ondertekent het testament bij de notaris
6. U krijgt een gewaarmerkte kopie mee en het origineel blijft achter bij de notaris

Testament opvragen

Als iemand overlijdt die een testament heeft opgesteld kunnen de nabestaanden deze opvragen bij de notaris. Deze zal het testamant opvragen bij het centraal testamentenregister (CTR).